s

Regulamin

REGULAMIN WYŚCIGU AUTOSTOPOWEGO KRAKOSTOP

I. Organizator.

1. Nazwa imprezy: WYŚCIG AUTOSTOPOWY KRAKOSTOP
2. Organizator imprezy:
Stowarzyszenie Krakowskich Studentów - Krakostop
3. Strona imprezy:
www.krakostop.eu
www.facebook.pl/krakostop

II. Czas i miejsce.

1. Zawody odbędą się w dniach 27 kwietnia – 3 maja 2019 roku na trasie z Krakowa do Kiten (Bułgaria).
2. Start odbędzie się z terenu Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, 28 kwietnia od godz. 7:00 do godz. 9:00.

III. Założenia organizacyjne.

1. Celem zawodów jest wyłonienie drużyny, która w jak najkrótszym czasie, wyłącznie za pomocą autostopu pokona trasę Kraków - Igoumenitsa, a także propagowanie rekreacji oraz dobrej zabawy poprzez podróżowanie i zdobywanie nowych doświadczeń.
2. Transport na trasie Kraków - Igoumenitsa dozwolony jest wyłącznie za pomocą autostopu. Dopuszczone jest jednak poruszanie się komunikacją miejską w Krakowie oraz w promieniu 10 kilometrów od miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

IV. Uczestnictwo.

1. W Krakostopie mogą brać udział wyłącznie drużyny dwuosobowe, składające się z zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia w chwili zapisu na wyścig.
2. W Krakostopie mogą brać udział wyłącznie osoby, które posiadają aktualne ubezpieczenie NNW obowiązujące na terenie Europy lub takie, które wykupią je na cały czas trwania zawodów.
3. Limit miejsc wynosi 250 par, decyduje kolejność zgłoszeń.

V. Zgłoszenia.

1. Warunkiem wzięcia udziału w wyścigu jest dokonanie do dnia 04.04.2019r. pełnej rejestracji na stronie www.krakostop.eu, na którą składają się:
a) zarejestrowanie się i akceptacja regulaminu (czynności dokonuje jedna osoba z pary)
b) w panelu użytkownika ( zakładka – Rejestracja ) uzupełnienie danych obu startujących osób (czynności dokonuje jedna osoba z pary),
c) dokonanie płatności (płatności można dokonywać „za parę” lub każdy uczestnik indywidualnie)
d) przesłanie na krakostop@gmail.com potwierdzenia dokonania przelewu opłaty wpisowej.
2. Formularz zgłoszeniowy każdego zespołu musi zostać własnoręcznie podpisany przez obu
uczestników wyścigu. Podpisu na formularzu należy dokonać przed rozpoczęciem wyścigu, w momencie odbierania pakietu startowego i koszulki. Formularz zgłoszeniowy niezawierający własnoręcznych podpisów uczestników jest nieważny.
3. Warunkiem koniecznym jest stawienie się każdego uczestnika w dniu rozpoczęcia wyścigu na starcie o godz. 7.30.

VI. Opłaty.

1. Każdy uczestnik ponosi opłatę wpisową. Wynosi ona 50 zł od osoby, czyli 100 zł od pary.
2. Kwota pokrywa koszty organizacyjne, pakiet startowy oraz pamiątkową koszulkę.
3. Opłaty należy dokonać na konto wskazane przez Organizatora po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie V, ustęp 1.

VII. Nagrody.

1. Pierwsze trzy pary, które dotrą na miejsce mety zostaną uhonorowane nagrodami.
2. Nagrody zostaną przyznane podczas spotkania integracyjnego zorganizowanego na campingu w dniu 3 maja 2019 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania głównej nagrody drużynie, która naruszyła postanowienia niniejszego regulaminu.

VIII. Postanowienia ogólne.

1. W razie rezygnacji przez drużynę dozwolone jest znalezienie zastępców na swoje miejsce. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zwracania opłaty, o której mowa w punkcie VI, ustęp 1.
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zaopatrzenie się w ubezpieczenie na czas trwania wyścigu we własnym zakresie. Nie jest ono wliczone w opłatę wpisową.
3. Uczestnicy Krakostopu ponoszą pełną odpowiedzialność za siebie w trakcie trwania zawodów.
4. Za szkody spowodowane podczas trwania wyścigu, a także na campingu odpowiada każdy indywidualnie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników w czasie ich podróży z miejsca startu do miejsca mety wyścigu.
6. Organizator nie pokrywa Uczestnikom Krakostopu kosztów powrotu z wyjazdu, wyżywienia oraz noclegów.
7. Informacje dodatkowe:
a) udział w wyścigu jest dobrowolny,
b) zawody odbędą się bez względu na pogodę,
c) osoby biorące udział w wyścigu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
d) osoby biorące udział w wyścigu wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych w środkach masowego przekazu informujących o imprezie,
e) korzystanie z pojazdów, których kierowcami lub pasażerami są osoby spokrewnione z zawodnikami jest zabronione
8. W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy krakostop@gmail.com.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny najpóźniej do 04. 04.2019 roku.
10. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w punkcie IV, ustęp 2.


Śledź nas na:Parozlaczka

PAROZŁĄCZKA

Znajdź swojego towarzysza podróży

@krakostop

Social media


Kontakt


Mozesz napisać do nas również bezpośrednio na adres:

Copyright © 2019. Powered by Krakostop

Więcej